Bahasa Jawa Jateng SD 4 KM

SKU: 121203.336 Categories: ,
  • Deskripsi
  • Ulasan (0)

Deskripsi

Buku “Sinau Basa lan Sastra Jawa kanthi Mardika” punika karakit kangge nyekapi kabetahan wulangan Basa Jawi ing pawiyatan andhap, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), lan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Buku punika karacik adhedhasar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 423.5/04678, Tanggal 7 April 2022 tentang Pedoman Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Buku punika kababar kanthi migatosaken Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa Pada Kurikulum Merdeka ingkang nyakup katrampilan reseptif (nyemak lan maos) saha katrampilan produktif (micara lan nulis).

Pitutur luhur utawi piwulang utami ingkang kamot ing buku “Sinau Basa lan Sastra Jawa kanthi Mardika” punika ing pangangkah sageda tumut nyengkuyung anggenipun pamarintah ambangun budi pakerti (karakter Pancasila) saha jatidhiri tumrap bebrayan Jawi ingkang kawistara ing pocapan, patrap, lan polatan. Kaajab para siswa saged trampil ngginakaken basa Jawi ingkang laras lan leres. Inggih punika basa Jawi ingkang panganggenipun jumbuh kaliyan unggah-ungguh sarta adhedhasar paugeraning paramasastra basa Jawi ingkang lumampah ing bebrayan Jawi.

Ulasan

Belum ada ulasan.


Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Bahasa Jawa Jateng SD 4 KM”